Swamishri's Blessings
BAPS Swaminarayan Mandir, Sarangpur
Sunday, 21 March 2010