Kishore-Kishore Shibir
Theme: Bolya Shri Hari Re

10-13 June 2010, BAPS Shri Swaminarayan Mandir, Mumbai