Search Contact Site Map Download News Vicharan Home USA & Canada UK & Europe India Far East Africa Past News News
Los Angeles
 
Karyakar Din, July 27

 
 
Shri Akshar Purushottam Maharaj   Shri Ghanshyam Maharaj  Swamishri engrossed in darshan
Shri Akshar Purushottam Maharaj   Shri Ghanshyam Maharaj   Swamishri engrossed in darshan
         
 
 
Swamishri has darshan of Shri Harikrishna Maharaj and Shri Radha Krishna Dev   Swamishri has darshan of Shri Sita Ram and Shri Hanumanji  Swamishri talks to a balak after having darshan of Brahmswarup Shastriji Maharaj
Swamishri has darshan of Shri Harikrishna Maharaj and Shri Radha Krishna Dev   Swamishri has darshan of Shri Sita Ram and Shri Hanumanji   Swamishri talks to a balak after having darshan of Brahmswarup Shastriji Maharaj
         
 
 
Swamishri walks through the Mandir pradikshina while having darshan   Swamishri leaves the Mandir after having darshan  Swamishri does dhyaan during morning puja
Swamishri walks through the Mandir pradikshina while having darshan   Swamishri leaves the Mandir after having darshan   Swamishri does dhyaan during morning puja
         
 
 
Swamishri applies the tilak to his forehead  Swamishri does mala Saints and parshads sing kirtans in the evening assembly
Swamishri applies the tilak to his forehead   Swamishri does mala   Saints and parshads sing kirtans in the evening assembly
         
 
 
Pujya Viveksagar Swami conducts the Kathopnishad Parayan  Pujya Doctor Swami gives guidance on how to improve seva during the Karyakar Din evening assembly
Pujya Viveksagar Swami conducts the Kathopnishad Parayan   Pujya Doctor Swami gives guidance on how to improve seva during the Karyakar Din evening assembly
         
 
 
 
 
| Houston |
 

| Home | News | Africa |Far East | India | UK | USA |

© 2004, Bochasanwasi Shri Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha, Swaminarayan Aksharpith