Search Contact Site Map Download News Vicharan Home Creative Gift Items Invitation Cards Daily Puja Items Vedio Audio CD-ROM Magazines Books Publications
Swaminarayan Aksharpith Publications
    Home > Publications > Audio > Jogidaa Naa Jaadu
  Jogidaa Naa Jaadu

Jogidaa Naa Jaadu

Devotional songs in honor of Yogiji Maharaj sung by the sadhus of BAPS.

Song Title
Sung by
1. Mangalacharan
2. Ankhthi Yogi Bapane Sadhu Yogicharandas
3. Jogidane Jova Gaya Sadhu Nandkishoredas
4. Sorathno Suraj Sadhu Shreenivasdas
5. Haiyu Maru Yogine Sadhu Somprakashdas
6. Jugojug Jivajo Pyara Sadhu Akshareshdas
7. Vanima Vansadi Vagi Sadhu Krishnapriyadas
8. Vandan Varamvar Sadhu Chaitanyaswarupdas
9. Saune Sheetal Sadhu Nandkishoredas
10. Yogi Ankhdi Tamari Sadhu Yogicharandas
11.Deto Deto Ne Deto Sadhu Krishnapriyadas
12.Jogidana Jadu Sadhu Akshareshdas

Duration: 60 minutes

Produced by:  Audio-Visual Department, BAPS
Published by: Swaminarayan Aksharpith, Amdavad - 4, INDIA.
Copyright:      © Swaminarayan Aksharpith, Amdavad - 4, INDIA.

Available at all BAPS centers in India, UK, USA, Australia & E. Africa

< Back  


© 1999, Bochasanwasi Shree Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha, Swaminarayan Aksharpith