25 April 2010
Page: 1 - 2

Vad 11: Pramukh Swami Maharaj’s Parshad Diksha
On Kartik sud 11, Samvat 1996 (22 November 1939) Shastriji Maharaj initiated Shantilal into the parshad-fold and named him Shanti Bhagat.
 

 
 
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
           
PreviousNext  Next