Pramukh Swami Maharaj in Gandhinagar

March - April 2010
 

 

Photos and videos of Pramukh Swami Maharaj's vicharan in Gandhinagar.

   

 
 
31 March & 1 April 2010
4 to 6 April 2010
11 April 2010
     
 
2 April 2010
7 to 9 April 2010
12 & 13 April 2010
     
3 April 2010
10 April 2010
14 to 16 April 2010